Novinky

Trináste a štrnáste platy (13. a 14. platy)

Určite ste ako zamestnávatelia postrehli možnosť poskytnúť benefit pre zamestnancov – 13. a 14. plat

čítať ďalej

Daň z motorových vozidiel (DzMV)

Daň z motorových vozidiel je od 1.1.2015 legislatívne upravená zákonom č. 361/2014 Z.z. 

čítať ďalej

IBAN v podnikateľskej praxi

Projekt SEPA zabezpečí harmonizáciu pravidiel a postupov pre platobné nástroje (prevodné príkazy, inkasá) a používanie platobných kariet.   

čítať ďalej

Platby v hotovosti a ich obmedzenie od roku 2013

Od roku 2013  budú podnikatelia a firmy platby nad 5 tis. EUR a fyzické osoby, ktoré nie sú podnikateľmi nad 15 tis. EUR vykonávať len bezhotovostne.

čítať ďalej

Daň z nehnuteľností v roku 2013

Najpotešujúcejšou informáciou pre daňovníkov po novele platnej pre rok 2013 je, že  na daňovom priznaní si už vlastnú daňovú povinnosť si nemusia vypočítať…

čítať ďalej

Daň z motorových vozidiel (DzMV)

13. 1. 2016

Predmet dane:

 • motorové vozidlo a prípojné vozidlo kategórie L (motocykle a štvorkolky), M, N a O, ktoré je  evidované v Slovenskej republike a používa sa na podnikanie alebo na inú samostatnú zárobkovú činnosť podľa § 2 Obchodného zákonníka.

Predmetom dane nie je:

 • vozidlo používané na skúšobné jazdy, ktoré má pridelené zvláštne evidenčné číslo ,ako ani  vozidlo určené na vykonávanie špeciálnych činností, ktoré nie je určené na prepravu a v dokladoch vozidla je označené ako špeciálne vozidlo.
Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá:
 •  je ako držiteľ zapísaná v dokladoch vozidla,
 • má v dokladoch vozidla ako držiteľa zapísanú svoju organizačnú zložku,
 • používa vozidlo, v ktorého dokladoch je ako držiteľ vozidla zapísaná fyzická osoba, ktorá zomrela, alebo právnická osoba, ktorá bola zrušená alebo zanikla,
 • používa vozidlo, v ktorého dokladoch je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie,
 • je zamestnávateľ a vypláca cestovné náhrady zamestnancovi za použitie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie.

Na zamedzenie nejasnosti pri prenájme motorových vozidiel pri operatívnom leasingu vydala Finančná správa SR nasledovne stanovisko: 
https://www.financnasprava.sk/sk/pre-media/novinky/archiv-noviniek/detail-novinky/_auto-na-leasing-na/bc

 Od dane z motorových vozidiel je zo zákona oslobodené vozidlá:

 • diplomatických misií a konzulárnych úradov, ak je zaručená vzájomnosť,
 • záchrannej zdravotnej služby, banskej, horskej a leteckej záchrannej služby a vozidlo požiarnej ochrany,
 • osobnej pravidelnej dopravy vykonávajúce prepravy podľa zmluvy o službách vo verejnom záujme,
 • používané výhradne v poľnohospodárskej výrobe a v lesnej výrobe.

Základ dane: 

 • pri vozidle kategórie L, M a N, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina, je výkon motora v kW,  
 • pri osobnom vozidle kategórie L a M1 je zdvihový objem valcov motora v cm3 uvedený v technickom preukaze,
 • pri úžitkovom vozidle a autobuse je najväčšia prípustná celková hmotnosť alebo celková hmotnosť v tonách a počet náprav.

Sadzba dane:

Sadzby dane si už neurčujú samosprávne kraje, ale sú rovnaké na celom Slovensku. O výške dane rozhoduje vek vozidla a ekologickosť. Ročná sadzba dane je uvedená v prílohe č. 1 Zákona o dani z motorových vozidiel. Pri nových vozidlách ušetríte, za staršie si priplatíte. 

Pre vozidlo kategórie L, M a N, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina:

 

Ročná sadzba dane

Výkon motora v kW

0 €

Ročná sadzba dane pre vozidlo kategórie L (motocykel, trojkolka, štvorkolka) a M1osobný automobil:

Zdvihový objem valcov motora v cm3 

od - do

Ročná sadzba dane v eurách

0   - 150

50 €

150 - 900

62 €

900 - 1 200

80 €

1 200 - 1 500

115 €

1 500 - 2 000

148 €

2 000 - 3 000

180 €

                  nad 3 000

218 €

 

Ročná sadzba dane pre úžitkové vozidlá (M2, M3, N1 až N3, O1 až O4)

1 alebo 2 nápravy

 

Celková hmotnosť alebo najvyššia prípustná celková hmotnosť v tonách

 od - do

 

Ročná sadzba dane v eurách

0 - 1

74 €

1 - 2

133 €

2 - 4

212 €

4 - 6

312 €

6 - 8

417 €

8 - 10

518 €

10 - 12

620 €

12 - 14

777 €

14 - 16

933 €

16 - 18

1 089 €

18 - 20

1 252 €

20 - 22

1 452 €

22 - 24

1 660 €

24 - 26

1 862 €

26 - 28

2 075 €

28 - 30

2 269 €

                nad 30

2 480 €

3 nápravy

Celková hmotnosť alebo najvyššia celková hmotnosť v tonách

 od - do

Ročná sadzba dane v eurách

0 – 15

566 €

15 -17

673 €

17- 19

828 €

19 - 21

982 €

21 -23

1 144 €

23 - 25

1 295 €

25 - 27

1 452 €

27 - 29

1 599 €

29 - 31

1 755 €

31 - 33

1 964 €

33 - 35

2 172 €

35 - 37

2 375 €

37 - 40

2 582 €

                nad 40

2 790 €

4 a viac náprav

Celková hmotnosť alebo najvyššia prípustná celková hmotnosť v tonách  od - do

Ročná sadzba dane v eurách

0 - 23

721 €

23 - 25

877 €

25 - 27

1 033 €

27 - 29

1 189 €

29 - 31

1 337 €

31 - 33

1 548 €

33 - 35

1 755 €

35 - 37

1 968 €

37 - 40

2 172 €

                nad 40

2 375 €

 

Úprava dane – zvýšenie a zníženie v závislosti od veku vozidla a typu pohonu vozidla:

Ročná sadzba dane z motorových vozidiel sa zníži podľa §6  o:

 • 25 % počas prvých 36 kalendárnych mesiacov počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla,  2
 • 20 % počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov,
 • 15 % počas nasledujúcich ďalších 36 kalendárnych mesiacov.

Po uplynutí 108 kalendárnych mesiacov sa použije neupravená ročná sadzba dane.

Po uplynutí 144 mesiacov sa ročná sadzba dane z motorových vozidiel zvýši podľa §6 o:

 • 10 % počas nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov,
 • 20 % pre vozidlá, ktoré majú viac ako 156 kalendárnych mesiacov ( vrátane mesiaca evidencie)

Ročná sadzba dane (aj pri už prípadnom znížení alebo zvýšení) sa zníži o 50 % :

 • hybridné motorové  alebo elektrické vozidlo,
 • vozidlo kategórie L, M, N s pohonom na zemný plyn – CNG, LNG,  
 • vozidlo kategórie L, M,N na vodíkový pohon.

Miestna príslušnosť, platenie daní

Daňovník podáva daňové priznanie správcovi dane miestne príslušnému podľa adresy svojho sídla, resp. adresy bydliska, a to bez ohľadu, kde má prihlásené vozidlá. Každému daňovému subjektu je pridelené jeho vlastné číslo účtu – OÚD

501163 - 8XXXXXXXXX /  8180                                                  

Viac o platení dane z motorových vozidiel TU: 
https://www.financnasprava.sk/sk/infoservis/platenie-dani


Vznik, zánik daňovej povinnosti a oznamovacia povinnosť

 • daňová povinnosť vzniká dňom použitia vozidla na podnikanie.
 • daňová povinnosť zaniká dňom, ktorým sa vozidlo prestalo používať na podnikanie.
 • v roku 2015 uvedie vznik a zánik daňovej povinnosti daňovník až v daňovom priznaní.
 • od 1. 1. 2015 je oznamovacia povinnosť iba v prípade, ak daňovník v zdaňovacom období nepoužíval vozidlo na podnikanie, neúčtoval o ňom, neevidoval vozidlo v daňovej  evidencii alebo neuplatňoval výdavky spojené s používaním vozidla. Daňová povinnosť takémuto vozidlu zaniká k 31. 12. 2015, daňovník je povinný oznámiť správcovi dane túto skutočnosť do 31. 1. 2016.

Daňové priznanie sa podáva každoročne po uplynutí zdaňovacieho obdobia do 31.1. (ak je  31. 1. sobota, alebo nedeľa, daňové priznanie sa podáva ďalší pracovný deň).

Tlačivo daňového priznania  je Vám k dispozícii; detto Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z motorových vozidiel   Potvrdenie o podaní  je neoddeliteľnou súčasťou; 
 

Preddavky
Výška daňovej povinnosti sa určuje na základe počtu mesiacov použitia vozidla na podnikanie v danom zdaňovacom období. Preddavky na daň sa určujú na základe predpokladanej dane na ďalšie zdaňovacie obdobie ako súčet ročnej sadzby dane upravenej podľa počtu mesiacov od dátumu prvej evidencie vozidla za každé vozidlo, ktoré je predmetom k 1.1. ďalšieho obdobia.

Hranice pre určenie predpokladaných preddavkov:  

 • do 700 €                 –  preddavky sa neplatia
 • od 700 € do 8 300 € - štvrťročné splátky (31.3., 30.6., 30.9.a 31.12.)  
 • nad 8 300 €            - mesačné splátky (koniec kalendárneho mesiaca)


Za LUCRA team  Vám  Dana Tonkovičová (+421 905 751 712 ) želá veľa podnikateľských úspechov 

a rada odpovie na všetky otázky súvisiace s touto daňou.


Späť na Novinky