Novinky

Trináste a štrnáste platy (13. a 14. platy)

Určite ste ako zamestnávatelia postrehli možnosť poskytnúť benefit pre zamestnancov – 13. a 14. plat

čítať ďalej

Daň z motorových vozidiel (DzMV)

Daň z motorových vozidiel je od 1.1.2015 legislatívne upravená zákonom č. 361/2014 Z.z. 

čítať ďalej

IBAN v podnikateľskej praxi

Projekt SEPA zabezpečí harmonizáciu pravidiel a postupov pre platobné nástroje (prevodné príkazy, inkasá) a používanie platobných kariet.   

čítať ďalej

Platby v hotovosti a ich obmedzenie od roku 2013

Od roku 2013  budú podnikatelia a firmy platby nad 5 tis. EUR a fyzické osoby, ktoré nie sú podnikateľmi nad 15 tis. EUR vykonávať len bezhotovostne.

čítať ďalej

Daň z nehnuteľností v roku 2013

Najpotešujúcejšou informáciou pre daňovníkov po novele platnej pre rok 2013 je, že  na daňovom priznaní si už vlastnú daňovú povinnosť si nemusia vypočítať…

čítať ďalej

Daň z nehnuteľností v roku 2013

17. 1. 2013

Ďalšie  významné zmeny

 • zrušená povinnosť oznámiť vznik a zánik daňovej povinnosti v 30-dňovej lehote 
 • možnosť podať opravné a dodatočné daňové priznanie 
 • podanie čiastkového daňového priznania (bude sa podávať, ak nastanú zmeny: napr. daňovník sa stane vlastníkom ďalšej nehnuteľnosti) 
 • nové tlačivá: 

daň z nehnuteľností 2013 – fyzická osoba
daň z nehnuteľností 2013 – právnická osoba
poučenie na vyplnenie dane z nehnuteľnosti 

Daň z nehnuteľností zahŕňa: daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome.

Kto je povinný podať daňové priznanie:
Priznanie k dani z nehnuteľností je povinný podať každá fyzická, alebo právnická osoba, ktorej pribudla nehnuteľnosť alebo nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku. Daňové priznanie do 15 dní podáte vtedy, ak je nehnuteľnosť vydražená.
Ide o: vlastníkov,  správcov, nájomcov, alebo skutočných užívateľov pozemkov, bytov, rodinných domov alebo stavieb. 

Spoluvlastníci
Ak má nehnuteľnosť (pozemok, byt, rodinný dom  alebo nebytový priestor) viac vlastníkov, môžu sa rozhodnúť, kto daňové priznanie podá. Môže tak urobiť každý vlastník sám, alebo po uzatvorení dohody tak môže urobiť jeden vlastník spoločne za všetkých spoluvlastníkov. Oznámenie o dohode spoluvlastníkov   o určení zástupcu treba správcovi dane doručiť najneskôr do 31. 1. 2013.
Za nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov podáva daňové priznanie iba jeden z manželov.
Ak sa vlastník nehnuteľnosti dlhodobo zdržiava v zahraničí, musí mať zástupcu na doručovanie písomností, ktorého musí oznámiť obci. 

Sadzby dane
Sadzby dane z nehnuteľností si určujú jednotlivé mestá a obce a sú zverejnené vo  všeobecne záväznom nariadením.

Oslobodenie od dane a zníženie dane
Daňovníkov, ktorí sú od podávania priznania a platenia dane z nehnuteľnosti oslobodení, určuje zákon (v § 17 zákona) a upravuje všeobecne záväzné nariadenie obce či mesta. 
Okrem oslobodenia od platenia dane z nehnuteľnosti vymenovaných priamo v zákone sa samospráva môže rozhodnúť, ktoré úľavy daňovníkom poskytne. Spravidla ich poskytujú znevýhodneným skupinám občanov, napr. ľuďom v hmotnej núdzi, zdravotne postihnutým, prípadne vlastníkom nehnuteľností v niektorých lokalitách. 
Spôsob ako o úľavu na dani žiadať a aké doklady k tomu treba predkladať, si určuje samospráva, zvyčajne sa však vyžaduje podanie žiadosti do dátumu podania daňového priznania, tzn. do 31. januára. 

Poznámka: 
Oslobodenie na 5 rokov pre prvonadobúdateľov bytom, ktoré kedysi platilo, už v súčasnosti NEEXISTUJE. 

Platenie dane 
Daň zaplatíte až po doručení platobného výmeru, ktoré vám zašle mesto, alebo obec. Je splatná do 15 dní od prevzatia platobného výmeru.


DAŇ Z POZEMKOV

Predmetom dane z pozemkov  sú pozemky na území SR v členení:

 • orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty
 • záhrady
 • zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
 • lesné pozemky, na kt. sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb ostatné hospodársky využívané vodné plochy
 • stavebné pozemky.

Na zaradenie pozemku do príslušnej skupiny podľa uvedenej štruktúry pozemkov je určujúce zaradenie pozemku podľa katastra nehnuteľnosti.

Všeobecným pravidlom pre určenie základu dane z pozemkov je  hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2.  Hodnota pôdy za m2 je uvedená v prílohe zákona. 

 

Hodnota pôdy
 Obec s počtom obyvateľov 
k 1. januáru
príslušného zdaňovacieho obdobia
 Záhrady, zastavané
plochy a nádvoria,
ostatné plochy
(v EUR/m2)
Stavebné 
pozemky
(v EUR/m2) 
     
 do 1 000 obyvateľov  1,32  13,27
 1 001 – 6 000 obyvateľov  1,85  18,58
 6 001 – 10 000 obyvateľov  2,12  21,24
 10 001 – 25 000 obyvateľov  2,65  26,55
 na 25 000 obyvateľov  3,31  33,19
 obce, kt. sú sídlom okresu  4,64  46,47
 obce, kt. sú sídlom kraja  5,31  53,11
 Bratislava  5,97  59,71
 

Ročná sadzba dane z pozemkov  je uvedená vo všeobecne záväznom nariadení obce, v katastri ktorej sa pozemok nachádza. 
Daňová povinnosť  je súčinom základu dane a sadzby dane.

 

DAŇ ZO STAVIEB

Predmet dane  sú stavby na území SR v tomto členení

 • stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
 • stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu, 
 • stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu
 • samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov,
 • priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu, 
 • stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiace s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou
 • ostatné stavby inde neuvedené

Predmetom dane zo stavieb  sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží, spojené so zemou pevným základom. 
Základom  dane
je výmera zastavanej plochy v m2.

Ročnú sadzbu dane zo stavieb  hľadajte vo všeobecnom záväznom nariadení obce, kde sa stavba nachádza. 
Ak stavba slúži na viaceré účely na ktoré sú určené rôzny sadzby dane, základ dane sa prepočíta podľa pomeru podlahovej plochy využívanej na jednotlivé účely využitia k celkovej podlahovej plochy stavby. 


DAŇ Z BYTOV

Predmetom dane z bytov je byt, alebo nebytový priestor. 

Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.

Ročná sadzba dane z bytu  je stanovená vo všeobecne záväzných nariadenia obcí a miest.  


Späť na Novinky