Novinky

Trináste a štrnáste platy (13. a 14. platy)

Určite ste ako zamestnávatelia postrehli možnosť poskytnúť benefit pre zamestnancov – 13. a 14. plat

čítať ďalej

Daň z motorových vozidiel (DzMV)

Daň z motorových vozidiel je od 1.1.2015 legislatívne upravená zákonom č. 361/2014 Z.z. 

čítať ďalej

IBAN v podnikateľskej praxi

Projekt SEPA zabezpečí harmonizáciu pravidiel a postupov pre platobné nástroje (prevodné príkazy, inkasá) a používanie platobných kariet.   

čítať ďalej

Platby v hotovosti a ich obmedzenie od roku 2013

Od roku 2013  budú podnikatelia a firmy platby nad 5 tis. EUR a fyzické osoby, ktoré nie sú podnikateľmi nad 15 tis. EUR vykonávať len bezhotovostne.

čítať ďalej

Daň z nehnuteľností v roku 2013

Najpotešujúcejšou informáciou pre daňovníkov po novele platnej pre rok 2013 je, že  na daňovom priznaní si už vlastnú daňovú povinnosť si nemusia vypočítať…

čítať ďalej

Platby v hotovosti a ich obmedzenie od roku 2013

9. 2. 2013

NR SR schválila 29. 11. 2012 úplne nový  zákon č. 394/2012  o obmedzení platieb v hotovosti.  


Podľa tohto zákona sa od 1. 1. 2013 zakazuje:

platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 5 000 EUR medzi podnikateľmi – fyzickými osobami   
-  platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje  15 000 EUR medzi fyzickými osobami – nepodnikateľmi
  
 

Hodnotou platby v hotovosti, ktorá je rozdelená na niekoľko samostatných platieb je súčet hodnôt týchto platieb, ak vyplývajú z jedného právneho vzťahu.
Ak bude platba vykonaná v cudzej mene, prepočíta sa na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS, ktorý bol platný v deň predchádzajúci dňu platby v hotovosti.
 
Zákaz platieb v hotovosti sa vzťahuje aj na:

-  odovzdanie hotovosti v cudzine odovzdávajúcim, ktoré súvisí s plnením uskutočneným na území SR, ak odovdzávajúci má v SR trvalý pobyt, prechodný pobyt, tolerovaný pobyt, sídlo, prevádzkareň, alebo miesto podnikania
-  prijatie hotovosti v cudzine príjemcom, ktoré súvisí s plnením uskutočeným na území SR, ak príjemca má v SR trvalý pobyt, prechodný pobyt, tolerovaný pobyt, sídlo, prevádzkareň alebo miesto podnikania.      

Sankcie:

PRIESTUPOK: ak odovzdávajúci alebo príjemca (fyzické osoby)poruší zákaz prijať platbu v hotovosti; priestupky prejednáva daňový úrad alebo colný úrad a za priestupok uloží pokudu do 10 000 EUR.
 

SPRÁVNY DELIKT: ak odovdzávajúci alebo ako príjemca (právnická osoba, alebo fyzická osoba podnikateľ) poruší zákaz prijať platbu v hotovosti; na konanie o správnych deliktoch je príslušný daňový úrad alebo colný úrad a za správny delikt uloží pokutu do 150 000 EUR.

Ak aj dôjde k porušeniu tohto zákona, nie je tým dotknutá platnosť právnych úkov nazáklade ktorých sa platba v hotovosti vykonala.

 

Platbu v hotovosti dohodnutú pred nadobudnutím tohto zákona, ktorej hodnota prevyšuje sumu limitovanú týmto zákonom možno vykonať do 31. marca 2013.

     


Späť na Novinky